Valná hromada KAS Olomouc 10. 5. 2023

Valná hromada KAS Olomouc se uskuteční ve středu 10. 5. 2023 od 17:00 v klubovně Atletického klubu Olomouc, 17. listopadu 1139/3 Olomouc. Více informací a podklady pro Valnou hromadu v příspěvku.

Pozvánka včetně programu jednání a informace o počtech delegátů za jednotlivé členy KAS zde.

Valné hromady KAS se zúčastní 17 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Dále se jednání VH KAS účastní členové výboru KAS a revizor KAS, nejsou-li vyslanými delegáty a hosté s hlasem poradním.

Volit se budu 4 delegáti na Valnou hromadu Českého atletického svazu, která se koná 9. 12. 2023.

Předseda KAS jmenuje tajemníkem volební komise Zdeňka Rakowského, bytem tř. Kosmonautů 1066/24, 779 00 Olomouc, email: zrakowski@atletika.cz, tel.: 777140357.

Podle ustanovení článku 5 odstavců 1 a 2 směrnice ČAS č. 2/2016 – Volební řád valných hromad KAS, je návrh kandidáta na funkci delegáta na valnou hromadu ČAS oprávněn podat delegát nebo člen KAS. Návrh se podává tajemníkovi volební komise písemně přímo na valné hromadě KAS až do okamžiku stanoveného volební komisí a obsahuje jméno a příjmení kandidáta, jméno nebo název navrhovatele a datum a podpis navrhovatele.

Jednací řád VH zde.

Volební řád VH zde.

Účetní závěrka KAS 2022 vč. přílohy zde.

Výroční zpráva KAS 2022 zde.

Návrh rozpočtu KAS 2023 zde.

Vzor plné moci pro delegáty VH zde.