O nás

Krajský atletický svaz Olomouc je dobrovolné sdružení právně, majetkově a organizačně samostatně nezávislých atletických klubů a oddílů v Olomouckém kraji. Jejich základním předmětem činnosti je provozování sportu jak pro vlastní členy, tak i pro organizovanou a neorganizovanou veřejnost.

 

Programové zaměření činnosti KASO

Program rozvoje atletiky v Olomouckém kraji můžeme rozčlenit do těchto oblastí.

 

1. Atletické oddíly a kluby

Krajský atletický svaz sdružuje 12 oddílů a klubů. Záměrem KASO je zvýšit počet registrovaných oddílů jednak v oblastech, kde nejsou, ale i v místech, kde atletika je již zakotvena.

 

2. Členská základna

V souvislosti s předpokládaným zvýšením počtu oddílů bude směřovat úsilí o zvýšení aktivní členské základny a především stabilizace počtu trenérů, rozhodčích a organizačních pracovníků.

 

3. Trenéři, rozhodčí a organizační pracovníci

Trenéři, rozhodčí a organizační pracovníci tvoří páteř každého atletického oddílu a klubu. Oddíly by měly vytvářet podmínky pro výchovu těchto pracovníků. To znamená především doškolovat stávající trenéry a rozhodčí a umožňovat novým zájemcům o trénování a rozhodování absolvovat základní školení.

 

4. Modernizace a výstavba sportovních areálů a modernizace a pořízení vybavení

Našim záměrem a úsilím musí být napomáhat činovníkům oddílů ve snaze o modernizaci atletických areálů. Jedná se především o vybudování umělohmotných 400 metrových atletických drah. Bílými místy v olomouckém kraji je především oblast Jesenicka, bohužel zde není aktivní atletický oddíl. Velice agilní jsou v Prostějově, Uničově, Litovli. Věříme, že v brzké době se v těchto městech podaří regulérní dráhy vybudovat.

Kompletní vybavení stadionů je předpokladem kvalitního trénování a pořádání závodů. Z bezpečnostního hlediska by měly být na všech stadiónech vybudovány vrhačské klece. Tradice a zájem mládeže o výšku a tyč klade důraz na pořízení kvalitních doskočišť. Běhy jsou základem atletiky a pro regulérnost to znamená pořízení kvalitní časomíry i v důsledku snižujícího se počtu rozhodčích.

 

5. Závěrečná ustanovení

Toto programové prohlášení je základní koncepční a informační východisko pro KASO a především pro informaci subjektů mimo prostředí KASO.