Valná hromada KASO 3. 3. od 17:00 ONLINE

Vzhledem k epidemiologické situaci rozhodl Výbor KAS Olomouc o konání Valné hromady Krajského atletického svazu Olomouc online prostřednictvím videokonference v aplikaci GoToMeeting. (Přihlašovací údaje a informace k zahájení videokonference budou zaslány členům KAS s dostatečným předstihem.) VH se uskuteční v původně plánovaném termínu ve středu 3. 3. 2021 od 17:00

Online zasedání se bude řídit Pravidly pro rozhodování na online zasedání VH KASO podle zákona „Lex Covid“.2

Upozorňujeme, že:

 • Delegátem člena KAS mohou být pouze osoby, které jsou oprávněny k jednání za člena KAS podle zápisu ve veřejném rejstříku anebo osoby zmocněné k zastupování člena KAS statutárním orgánem/osobou oprávněnou k jednání podle zápisu ve veřejném rejstříku.
 • V případě, že za člena KAS bude jednat delegát na základě plné moci, zašle člen KAS plnou moc s dostatečným předstihem před konáním online zasedání Valné hromady KAS oscanovanou jmenovanému členovi mandátové komise Drahoslavu Dočkalovi na email: dockal@atletikaolomouc.cz

Program online Valné hromady KASO

 1. Prezence a zahájení
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba předsedajícího
 4. Projednání zprávy o činnosti Výboru KAS
 5. Projednání zprávy revizora
 6. Projednání Výroční zprávy KAS a kontrola plnění usnesení VH 2020
 7. Projednání účetní závěrky KAS a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
 8. Projednání návrhu rozpočtu KAS na rok 2021
 9. Volba delegátů na VH ČAS1
 10. Diskuse
 11. Návrh usnesení
 12. Závěr

Podklady pro Valnou hromadu:

Výroční zpráva KASO 2020

Vzor plné moci pro delegáty

Účetní závěrka 2020.

Pravidla pro rozhodování na online zasedání VH KASO.

Program online Valné hromady KASO.

1Volit se bude 5 delegátů na VH ČAS konanou 17. 4. 2021 ve Sportovním centru Nymburk.

Tajemníkem volební komise byl jmenován Mgr. Robert Novotný, email: rnovotny@atletika.cz, tel.: 603948958.

Podle ustanovení Pravidel pro rozhodování na online zasedání Valné hromady Krajského atletického svazu Olomouc, je návrh kandidáta na funkci delegáta na Valnou hromadu ČAS oprávněn podat delegát nebo člen KAS. Návrh se podává tajemníkovi volební komise emailem až do okamžiku zahájení jednání online zasedání Valné hromady KAS. Návrh obsahuje jméno a příjmení kandidáta, jméno nebo název navrhovatele a datum.

2Tato pravidla upravují v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „Lex COVID“), podmínky a pravidla rozhodování zasedání Valné hromady KAS konané online formou videokonference.